Numara Sorgula

Numara sorgula servisi çeşitli nedenlerden dolayı kullanılabilir. Bilmediğiniz bir numara tarafından sürekli aranıyor ve rahatsız ediliyor olabilirsiniz. Bu sebeple de sizi sürekli rahatsız eden bu numaranın kime ait olduğunu öğrenmek isteyebilirsiniz. Ya da günlük koşturma içerisinde yoğunluktan telefonunuza bakamamış ve sonrasında bütün cevapsız çağrılarınıza geri dönüş sağlamak istememiş olabilirsiniz. Sizi arayıp, ulaşamayan cevapsız çağrıların arasında telefon rehberinize önceden kaydetmediğiniz numaralar olabilir. Bu numaraların kime ait olduklarını öğrenebilmek için numara sorgulama işlemine gerçekleştirebilirsiniz. 

Sitemizde bulunan bilgi servisimiz aracılığı ile tahmin ettiğinizden çok daha kısa sürede sorgulamanızı yaparak öğrenmek istediğiniz numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Son derece kolay ve anlaşılır bir sorgulama ekranı ile sorgu işleminizi gerçekleştirme imkanı sunan numara sorgulama programı servisimizle öğrenmek istediğiniz sonuca anında ulaşmaya ne dersiniz?

Türk Telekom mobil, Vodafone ve Turkcell gibi Türkiye'de hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerine ait bütün numara sorgulama isteklerinizi BTK tarafından onaylı ve lisanslı servisimizden yapabilirsiniz. 

Turkcell Numara Sorgulama

Türkiye merkezli teknoloji iletişim operatör şirketi olan Turkcell'e ait numara sorgulama işlemleriniz için bilgi servisimizi kullanabilirsiniz. Numara sorgulama Turkcell ile hem Turkcell hem de diğer operatörlere ait numara sorgulama işlemlerinizi oldukça kısa bir süre içerisinde yapabilirsiniz. 

Yapacağınız tüm numara sorgulama işlemleri sonucunda ulaşacağınız bilgiler RH-018 lisans belgesi kapsamında hizmet verdiğimiz için gerçek ve net bilgilerden oluşmaktadır. 

Numaradan İsim Sorgula

Nu­ma­ra­dan ve i­sim­den sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz o­pe­ra­tör (Turk­cell, Türk Te­le­kom, Vo­da­fo­ne) ve­ri­ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler o­pe­ra­tör ve­ri­ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Numaradan İsim Sorgulamak İçin Tıklayın Bilmediğim numara hakkında nasıl bilgi sahibi olurum? Nereden numara öğrenebilirim? İhtiyacım olan bilgileri yüzde yüz do ...

Devamı

Hemen Sorgula Bilmediğimiz numaralar bizi her zaman arar ve bu numaraların kim olduğunu öğrenebilmek için bilinmeyen numaralar servisinden faydalanmak gerekebilir. Telefon numar ...

Devamı

Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 4,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Numara Operatör Ad Soyad Adres
Aradığınız abone ile ilgili Turkcell, Vodafone Türk Telekom Mobil ve Türk Telekom Sabit servislerine sorgu gönderildi ancak herhangi bir kayıda ulaşılamadı.
Abone rehber veritabanında bigilerini paylaşmıyor olabilir.
Gerçekleştirdiğiniz sorgulama işlemlerinde her bir operatör için hesabınızdan 1 kredi düşülmektedir.
Tüm operatörlerde gerçekleştiriğiniz sorgulama için hesabınızdan 4 kredi düşülmektedir.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.