Fatura Sorgula

Günlük hayatta düzenli olarak faydalandığımız telefon, elektrik, doğalgaz, internet, su gibi hizmetlerin her zaman ücretini ödemek zorundayız. Hizmet aldığımız şirketler tarafından kullandığımız kadar ücrete tabii tutuluruz. Vergiler dahilinde hizmet aldığımız şirket tarafından faturalandırılırız. Bazen faturalarımız adresimizde olmayabiliyor ve kaybolabiliyor. Bu nedenle güncel fatura borcunuzu öğrenmek için fatura sorgula servisimizi kullanabilirsiniz. Günlük hayatta çok kullandığımız elektrik, su internet, doğalgaz gibi hizmetlerin faturasını anında öğrenmeniz için bizde fatura sorgula servisimizde sizlere hizmet vermekteyiz. Türkiye’de her yerde anında faturanızı öğrenebileceğimiz servisimiz ile siz de tanışabilirsiniz.

Elektrik Fatura Sorgula

Elektrik vazgeçilmez bir parçamızdır. Günlük alanda en çok kullandığımız maddelerden biridir. Kış aylarında doğalgazın ısınmasından tutun da yazın da günlük ev işlerinde bile ihtiyacımız vardır. Telefonlarımızın şarjında olsun, elektrikli aletleri çalışmamızda olsun her zaman olmadığında günlük işlerimizi yönetemeyiz. Bu nedenle elektrik fatura sorgula servisimiz ile faturanızı anında öğrenebilirsiniz. Faturanız adresinize gelmediğinde, fatura borcunuzun tutarını unuttuğunuzda tek yapmanız gereken tesisat numaranız ya da abone numaranız ile hemen internetten 11860 fatura sorgula servisimiz ile borcunuzu öğrenmektir.

Turkcell Fatura Sorgula

Telefon iletişim araçlarında en önemli olandır. Telefonumuz hiçbir zaman yanımızdan eksik olmaz. İletişimde en güçlü halde olan cep telefonları, eski zamanda olan ev telefonlarının karşısında güçlü konuma gelmiştir. Bu nedenle operatörlerden biri ile iletişim aracımızı kesintisiz bir şekilde kullanmaya başlarız. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mobil operatörleri ülkemizde hizmet veren operatörlerdir. Turkcell fatura sorgulama servisimiz ile faturanızın tutarını kolayca öğrenebilirsiniz. Telefonunuzdan, tabletinizden ve bilgisayarınızdan hemen sorgulama yapabilirsiniz. En hızlı fatura sorgulama servisimiz ile tüm telefon faturalarınızı öğrenebilirsiniz.

Fatura Sorgula

Fa­tu­ra sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz ve­ri­ta­ban­la­rı­mız ü­ze­rin­den a­nın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Ser­vis hiz­me­ti RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı ile sağ­lan­mak­ta­dır.­Her sor­gu­la­ma için üc­ret­len­dir­me tüm ver­gi­ler da­hil 4,9TLdir.İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­ler ve­ri­ta­ban­la­rı­mız­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pı­lır.
BTK Lisanslı Servis
Fatura Sorgulamak İçin Tıklayın İnternet hayatımızda olmazsa olmazlar arasında. Yoğun bir şekilde teknolojide interneti tüm hızı ile kullanmaya devam ediyoruz. Teknolojik ...

Devamı

Hemen Sorgula Zaman zaman iş yoğunluğundan, günlük hayatın koşuşturmasından dolayı faturalarımızı ödemeyi unutabiliyoruz. Faturalarımızın takibini yapmak içi ...

Devamı

Ödeme işleminizi tamamladıktan sonra "" için yapmış olduğunuz sorgulamanın sonucunu öğrenebilirsiniz.
Sor­gu­la­ma ta­le­bi­niz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı­na ay­nı an­da gön­de­ril­mek­te­dir.Sor­gu­la­ma yap­tı­ğı­nız nu­ma­ra ya­da ki­şi bil­gi­le­ri­ni reh­ber ve­ri­ta­ban­la­rın­da pay­laş­mı­yor ol­sa da­hi sor­gu­la­ma üc­re­ti ta­hak­kuk e­der!.Sor­gu­la­ma üc­re­ti 4,9TLdir."Tüm O­pe­ra­tör­ler­de A­ra" bu­to­nu tık­lan­dı­ğın­da sor­gu­la­ma iş­le­mi­niz baş­la­tı­lır.Ö­de­me iş­le­mi­ni­zi ta­mam­la­dık­tan son­ra sor­gu­la­ma so­nu­cu­nu öğ­re­ne­bi­lir­si­niz. Ö­de­me hiz­me­ti Wire­card AŞ ta­ra­fın­dan Türk Telekom mo­bil a­bo­ne­le­ri için Türk Telekom mobil Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile,Turkcell a­bo­ne­le­ri için Turkcell Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile Vodafone a­bo­ne­le­ri için Mo­bil Ö­de­me ser­vi­si ile sağ­lan­mak­ta­dır.İş­lem sı­ra­sın­da gön­de­re­ce­ği­niz SMS, Türk Telekom mo­bil 50 krş (KDV ve ÖİV da­hil), Vodafone 41 krş (KDV ve ÖİV da­hil)'tur.MH:212 996 55 55, bilgi[at]mikro­odeme.com
Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve sözleşmesini o­nay­la­mış o­lur­su­nuz.
Bekleyiniz
Mobil Ödeme İşlemi Başlıyor

Sor­gu­la­ma so­nu­cu­na u­la­şa­bil­mek i­çin; lüt­fen ge­len me­sa­jı 5 da­ki­ka i­çin­de "E­vet" ya­za­rak ce­vap­la­yı­nız.

Ö­de­me iş­le­mi son­ra­sı sor­gu­la­ma so­nuç bil­gi­le­ri­niz gö­rün­tü­le­ne­cek­tir.

Turkcell a­bo­ne­le­ri i­çin bu ö­de­me iş­le­mi­ni o­nay­la­ya­rak Turkcell Mobil Ödeme çer­çe­ve söz­leş­me­si­ni ka­bul et­miş o­lur­su­nuz.

Sorgulama Yapılıyor
Kısa bir süre içerisinde sorgulama sonuçları gösterilecek.
Fatura No Abone Adı Fatura Tipi Son Ödeme Tutar Abone No
»
Girdiğiniz bilgilere ait herhangi bir fatura kaydı bulunamamıştır.
© 2013 Jan İletişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır.